Stomatološka sekcija – Aktuelno

19-20.5.2018 – Novi Sad

9. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE
Novi Sad, 19. i 20. maj 2018. godine
Novi Sad, Narodnog Fronta 12 – zgrada NIS-a

Akreditacija: V-1125/17-II
Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE

Broj bodova:
15 – bodova za predavače po pozivu,
13 – bodova za usmene prezentacije,
11 – bodova za poster prezentacije,
10 – bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), usmenu i poster prezentaciju, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zborniku radova Devetog međunarodnog kongresa sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za usmene i poster prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 15.04.2018, na adresu Organizacionog odbora Kongresa:

Za 9. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Ilije Ognjanovića 9
E-mail: bkardasevic@gmail.com
dlvsld@neobee.net

PREUZMITE KOMPLETAN INFO