OBRASCI I ROKOVI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Izveštaj KE

Spisak učesnika KE-Promene KE – 2022

Formular za prijavu Stučni sastanak-Kurs-Seminar-Simpozijum-Kongres-Test – 2022

Potvrda o intelektualnoj svojini – 2022

Prijava za akreditaciju programa KE – 2022

Promena KE – 2022

Prigovor – 2022

Kriterijumi za akreditaciju UZS – 2022


SVA DOKUMENTA MOŽETE SKINUTI I SA SAJTA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE


Programi KE se dostavljaju u DLV-SLD po rokovima:

I rok do 15. januara

II rok do 1. aprila

III rok do 1. jula

IV rok do 1. oktobra


Organizator edukacije je obavezan da svoju dokumentaciju dostavi NADLEŽNOJ KOMORI u zavisnosti od ciljne grupe, ZDRAVSTVENOM SAVETU Republike Srbije dostavljaju se samo programi koji imaju uključene zdravstvene saradnike ili programi koje organizuju Komore ZR i Ministarstvo zdravlja RS (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd).

Programi se dostavljaju isključivo u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti, priložiti i poslati poštom u posebnoj koverti. Programi i primedbe poslate van predviđenih rokova, kao i oni koji nisu poslati pojedinačno neće se uzimati u razmatranje. Programi komplementarne medicine (tradicionalne medicine) prvo moraju biti poslati Republičkoj stručnoj komisiji za komplementarnu medicinu na prethodni postupak ocene kvaliteta KME dve nedelje ranije od propisanog roka za slanje dokumentacije, nakon dobijanja mišljenja RSK, podnosilac prijave upućuje je Zdravstvenom savetu na konačnu ocenu u propisanom roku za prijavu.

Programi KE se mogu dostaviti:

– od 15. do 19. januara 2023.,
– od 1. do 5. aprila 2023.,
– od 1. do 5. jula 2023. i
– od 1. do 5. oktobra 2023. godine.

Nakon ocene programa, nadležne komore na svojim veb sajtovima objavljuju zbirnu tabelu sa rezultatima programa. Na ove rezultate organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe isključivo u elektronskoj formi na e-mail adresu nadležne komore, nakon čega nadležna komora ZR dostavlja Zdravstvenom savetu Srbije konačnu tabelu ocenjenih programa. Rokovi za primedbe za sledeću godinu će biti:

27.02. – 03.03.2023. godine za januarski rok
08.05. – 12.05.2023. godine za aprilski rok
07.08. – 11.08-2023. godine za julski rok
06.11. – 10.11.2023. godine za oktobarski rok


Saopštenje odbora KME
Poštovane Koleginice/Kolege,

S velikim ponosom možemo istaći rezultate Odbora za kontinuiranu edukaciju DLV-SLD. Tokom proteklih godina održane su brojne manifestacije – stručni sastanci, kursevi, simpozijumi i kongresi verifikovani od strane našeg Odbora. Ako bismo na neki način želeli da to izrazimo matematički – od strane Odbora u prošloj godini, izdato je 15.680 sertifikata, što je, mora se priznati, veoma značajan rezultat.

U toku rada susretali smo se, pored ovakvih brojki, sa brojnim teškoćama: nepoštovanje zadatih rokova, greške u ispunjavanju obrazaca, zastarela literatura i druge.

Ovim putem želimo da istaknemo, radi unapređenja daljeg rada, Odbor za kontinuiranu edukaciju više neće uzimati u obzir greške u samoj tehnici ispunjavanja obrazaca, već će samo razmatrati stručnost, naučnost i opravdanost oblika kontinuirane edukacije koja se prijavljuje.

U želji da dalje razvijamo područje kontinuirane edukacije, a sve u cilju unapređenja rada i poboljšanju kvaliteta stručnog usavršavanja članova našeg Društva, srdačno Vas pozdravljam i pozivam na dalju saradnju.

Prof. dr Edita Stokić