TEST – AKUTNA TROVANJA U KLINIČKOJ PRAKSI – OSNOVNI PRINCIPI DIJAGNOSTIKE I LEČENJA

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Aktiv za kliničku farmakologiju – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1717/20) i nosi 2 boda za više od 60% tačnih odgovora.

Svaki ispitanik ima pravo da DVA puta rešava test.

Ime

Prezime

Email

Broj licence

Ustanova u kojoj radite

Grad

1.

Zaokružiti tačne tvrdnje koje se odnose na akutno trovanje etanolom (alkoholom):

 
 
 
 
2.

Najčešće manifestacije u kliničkoj slici akutnog trovanja benzodiazepinima su:

 
 
 
 
3.

Dijagnostički pristup kod pacijenta akutno otrovanog benzodiazepinima obuhvata:

 
 
 
 
4.

Specifični antidot kod akutnog trovanja benzodiazepinima je:

 
 
 
 
5.

Zaokružiti kontraindikacije za primenu flumazenila:

 
 
 
 
6.

Najčešće manifestacije u kliničkoj slici akutnog trovanja klozapinom su:

 
 
 
 
7.

Najčešće manifestacije u kliničkoj slici akutnog trovanja karbamazepinom su:

 
 
 
 
8.

Zaokružiti mere detoksikacije koje su karakteristične za trovanje barbituratima:

 
 
 
 
9.

Zaokružiti tačne tvrdnje u pogledu akutnog trovanja tricikličnim antidepresivima:

 
 
 
 
10.

Uobičajena klinička slika akutnog trovanja barbituratima podrazumeva:

 
 
 
 
11.

Uobičajna klinička slika akutnog trovanja selektivnim inhibitorima ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) obuhvata:

 
 
 
 
12.

Zaokružiti agense koji mogu dovesti do razvoja serotoninskog toksidroma:

 
 
 
 
13.

U terapiji neuroleptičkog malignog sindroma treba primeniti:

 
 
 
 
14.

Ekstrapiramidalne manifestacije se obično viđaju kod akutnog trovanja:

 
 
 
 
15.

Klinička slika trovanja beta blokatorima obuhvata:

 
 
 
 
16.

Zaokružiti tačne tvrdnje:

 
 
 
 
17.

U terapiji akutnog trovanja blokatorima kalcijumovih kanala treba primeniti:

 
 
 
 
18.

Specifični trijas u kliničkoj slici kod akutnog trovanja opioidima (heroinom) ne obuhvata:

 
 
 
 
19.

Specifični antidot kod akutnog trovanja opiodima (heroinom) je:

 
 
 
 
20.

Simpatomimetski toksidrom se može javiti kod (zlo)upotrebe: