TEST – AKUTNO BUBREŽNO OŠTEĆENJE U PERIOPERATIVNOM PERIODU

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Sekcija za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1712/20) i nosi 3 boda za više od 60% tačnih odgovora.

Svaki ispitanik ima pravo da DVA puta rešava test.

Ime

Prezime

Email

Broj licence

Ustanova u kojoj radite

Grad

1.

U toku perioperativnog perioda javljaju se ozlede brojnih organa hirurških bolesnika. Najčešće su na:

 
 
 
2.

Akutno bubrežno oštećenje povećava smrtnost i kada nije klinički manifestno.

 
 
3.

Akutno bubrežno oštećenje direktno doprinosi ozledi drugih organa kao što su: srce, pluća, mozak, jetra, imunološki sistem.

 
 
4.

Dijagnoza ABO se zasniva na:

 
 
 
5.

Najučestaliji patofiziološki mehanizam nastanka ABO u perioperativnom periodu je:

 
 
 
 
6.

Pri kojim vrednostima srednjeg arterijskog pritiska potpuno prestaje glomerulska filtracija:

 
 
 
7.

Koji deo nefrona je najosetljiviji na ishemiju:

 
 
 
8.

Najveća incidenca ABO u perioperativnom periodu je u:

 
 
 
 
9.

ABO u inicijalnom postoperativnom periodu je najčešće:

 
 
 
10.

Razlika između kreatinina i cistatina C je u bubrežnoj:

 
 
 
11.

Cistatin C se nalazi u urinu zdravih osoba. Ova tvrdnja je:

 
 
12.

Povišena koncentracija cistatina C postoji u sledećim stanjima. Zaokruži pogrešan odgovor.

 
 
 
 
13.

Biohemijski pokazatelj ozlede tubulskih ćelija je:

 
 
 
 
14.

NGAL se ne može naći u serumu i u urinu zdravih osoba. Ova tvrdnja je:

 
 
15.

Rezultat furosemid stres testa smatra se lošim ako nakon bolusa furosemida naredne dve satne diureze budu manje od:

 
 
 
16.

Strategija terapije tečnostima koju savremena nauka preporučuje u prevenciji ABO je:

 
 
 
17.

Definicija ABO prema kojoj se koncentracija kreatinina ne posmatra u odnosu na individualnu baznu vrednost već na inicijalno izmerenu vrednost pripada:

 
 
 
 
18.

Kao prvu tečnost za nadoknadu izgubljenog intravaskularnog volumena dajemo:

 
 
 
19.

Davanje N-acetilcisteina u prevenciji kontrastne nefropatije je evidence-based medicina:

 
 
20.

Za najvažniji parametar u postavljanju indikacije ѕa TZBF smatra se:

 
 
 
21.

Najčešći uzrok razvoja akutnog bubrežnog oštećenja kod bolesnika u jedinicama intenzivnog lečenja je:

 
 
 
22.

Apsolutne indikacije za lečenje bolesnika sa ABO dijalizom su:

 
 
 
 
23.

Kod bolesnika sa hipotenzijom i hemodinamskom nestabilnošću, najpogodnijii metod lečenja je:

 
 
 
24.

U oliguričnom obliku akutnog bubrežnog oštećenja:

 
 
25.

Prerenalna ABO:

 
 
 
26.

Rano započinjanje TZBF po rezultatima FINAKI i ELAIN studija smanjuje mortalitet:

 
 
27.

Kod operacija koje zahtevaju postavljanje kleme na velike krvne sudove, zbog posledične ishemije i reperfuzije, najčešći tip ABO je:

 
 
 
28.

Najrizičnije operacije za nastanak ABO u opštoj hirurgiji su:

 
 
 
29.

Prema AKIN klasifikaciji, svaki bolesnik koji dobije TZBF klasifikuje se u stadijum:

 
 
30.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi oštećuju bubrežnu autoregulaciju tako što posredno izazivaju: