TEST – ZNAČAJ PROCENE STATUSA MAGNEZIJUMA

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Sekcija za laboratorijsku medicinu – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1713/20) i nosi 2 boda za više od 60% tačnih odgovora.

Svaki ispitanik ima pravo da DVA puta rešava test.

Ime

Prezime

Email

Broj licence

Ustanova u kojoj radite

Grad

1.

Uloga magnezijuma u organizmu je:

 
 
 
 
2.

Značajna uloga magnezijuma ogleda se u:

 
 
 
 
3.

Dnevne potrebe za magnezijumom iznose oko:

 
 
 
 
4.

Glavni organi/sistemi koji učestvuju u heomeostazi magnezijuma su:

 
 
 
 
5.

Najznačajniji i najčešći uzrok hipomagneziemije je:

 
 
 
 
6.

Gubitak magnezijuma urinom se javlja zbog:

 
 
 
 
7.

Za procenu deficita magnezijuma u organizmu koriste se sledeće:

 
 
 
 
8.

U većini do sada rađenih studija dokazana je negativna korelacija između nivoa magnezijuma u krvi i starosti ispitanika:

 
 
9.

Zaokruži tačan odgovor:

 
 
 
 
10.

U vezi odnosa magnezijuma i dijabetesne bolesti tačne su sledeće tvrdnje:

 
 
 
 
11.

Zaokruži tačan odgovor:

 
 
 
 
12.

Zaokruži tačan odgovor:

 
 
 
 
13.

U vezi magnezijuma i preeklampsije zaokruži tačan odgovor:

 
 
 
 
14.

Zaokruži tačan odgovor:

 
 
 
 
15.

Veza između magnezijuma i hipertenzije ogleda se u sledećem:

 
 
 
 
16.

Zaokruži tačan odgovor:

 
 
 
 
17.

Redukovana serumska koncentracija magnezijuma, kao i smanjen unos magnezijuma su udruženi sa pojavom:

 
 
 
 
18.

Zaokruži tačan odgovor:

 
 
 
 
19.

Evaluacija pacijenata kod kojih je postavljena sumnja na prisustvo hipermagnezemije podrazumeva:

 
 
 
 
20.

Komplikacije hipermagnezemije (izražene) su: