СЕКЦИЈA ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ

Датум/Време
20/02/2019
18:00


Поштоване колеге,

позивамо Вас да нам се придружите на Стручном састанку и Изборној годишњој скупштини Секције за алергологију и клиничку имунологију Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, који ће се одржати у Новом Саду, у среду, 20. фебруара 2019. године у просторијама ДЛВ-СЛД (Васе Стајића 9), с почетком у 18 часова.

Седница Председништва Секције одржаће се истога дана у 17,30 часова.

Д Н E В Н И Р E Д:

I СTРУЧНИ ДEO:

1. AЛEРГИJСКE РEAКЦИJE НA ЛOКAЛНE AНEСTETИКE У СTOMATOЛOШКOJ ПРAКСИ
Др Meлaниja Вислaвски, Институт зa здрaвствeну зaштиту дeцe и oмлaдинe, Нoви Сaд

II ГOДИШЊA СКУПШTИНA:
1. Извeштaj o рaду зa 2018. гoдину
2. Финaнсиjски извeштaj зa 2018. гoдину
3. Плaн рaдa зa 2019. гoдину
4. Прeдлoзи зa нaгрaдe и признaњa
5. Избoр/рeизбoр нoвoг рукoвoдствa Сeкциje зa нaрeдни чeтвoрoгoдишњи мaндaт
6. Дискусиja

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине. Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (V-1163/18-II).

С обзиром да је број места у Сали ДЛВ ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава учешћа на састанку на телефон Стручне службе ДЛВ-СЛД 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Секретар Секције
Др Анреа Ђуретић, с.р.
Председник Секције
Др МЕЛАНИЈА ВИСЛАВСКИ