СЕКЦИЈА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЈУ

Датум/Време
23/12/2019
13:00


Поштована колегинице/колега,

Обавештавамо Вас да ће се у Новом Саду, у понедељак, 23. децембра 2019. године одржати Стручни састанак и Годишња скупштина Секције за хематологију и трансфузиологију Друштва лекара Војводине СЛД у Новом Саду у Библиотеци Завода за трансузију крви Војводине (Хајдук Вељкова 9 а), с почетком у 13 часова.
Састанак Председништва Секције одржаће се истога дана на истом месту у 12.30 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

12,30–13,00 I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину
– Предлози за награде и признања
– План рада за 2020. годину
– Дискусија

13,00-15,00 II СТРУЧНИ ДЕО:

ТЕМА: СЕРОЛОШКО ДОКАЗИВАЊЕ АНТИЕРИТРОЦИТНИХ АНТИТЕЛА (А-1-1157/19)
1. Асист. прим. др сц. мед. Невенка Бујандрић
   Aнтиeритрoцитнa aнтитeлa – сeрoлoшкo oткривaњe и знaчaj
2. Доц. др Јасмина Грујић
   Tрaнсфузиoлoшкo збрињaвaњe пaциjeнaтa сa aнти-Ц wиллис aнтитeлoм
3. Доц. др Зорана Будаков Обрадовић
   Знaчaj прирoднoг aнти-M aнтитeлa

ТЕМА: АНЕМИЈЕ КОД РАДНО АКТИВНОГ СТАНОВНИШТВА И РЕТКЕ ФОРМЕ АНЕМИЈЕ КОД ДЕЦЕ (А-1-2420/19)

4. Др сц. мед. Јелена Ћулафић
   Учесталост анемије код радно активног становништва старости од 18 до 65 година на територији Војводине
5. Проф. др Јованка Коларовић
   Ретке форме анемије код деце-приказ серије случајева

Обе теме су акредитоване и носе по 2 бода за слушаоце.

С поштовањем,
Председник Секције
Доц. др Зорана Будаков Обрадовић