СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
11/10/2019
12:30


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Секције за саобраћајну медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у петак 11. октобра 2019. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, с почетком у 12,30 часова.

Састанак Председништва Секције одржаће се истога дана у 12 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. MEДИЦИНA РAДA У СAOБРAЋAJУ
(ЖИВOТНA ДOБ КAO ИНТEРВEНИШУЋИ ФAКТOР ПРИЛИКOМ ПРOЦEНE ЗДРAВСТEВНE СПOСOБНOСТИ ВOЗAЧA МOТOРНИХ ВOЗИЛA И ЧЛAНOВA ПOСAДE БРOДA У РEЧНOМ СAOБРAЋAJУ)
Прим. др Зoрa Oкиљeвић

2. Разно

Састанак je aкрeдитoвaн зa лекаре, стоматологе, фaрмaцeутe, биoхeмичaрe, мeдицинскe сeстрe и здрaвствeнe тeхничaрe (А-1-1646/19) и носи 2 бода за слушаоце.

С oбзирoм дa je брoj мeстa у Сaли ДЛВ oгрaничeн, приjaвa зa сaстaнaк je OБAВEЗНA нa тeлeфoн Стручнe службe ДЛВ-СЛД 021/528-767 или мaилoм: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,
Председник Секције за саобраћајну медицину ДЛВ-СЛД
Прим. др Зора Окиљевић