GODIŠNJA SKUPŠTINA 31.3.2022.

U četvrtak, 31. MARTA 2022. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad
održana je
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

 

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

I RADNI DEO:
1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2021. sa osvrtom na 2020. godinu
4. Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije za 2021. godinu
5. Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD za 2021. godinu
6. Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7. Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju DLV-SLD za 2021. godinu
8. Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
9. Usvajanje izmena i dopuna Statuta DLV-SLD
10. Donošenje odluke o visini članarine i pretplate na časopis „Medicinski pregled“ za 2022. godinu
11. Izveštaj o dodeli priznanja za 2021. godinu
12. Viziju rada za 2022. godinu dala je predsednica DLV-SLD prof. dr Ksenija Bošković
13. Razno

II SVEČANI DEO:
1. Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NA FOTO I VIDEO STRANICI ….