ISTORIJAT

Lekarska društva su se osnivala u svetu u cilju zaštite časti i ugleda lekara, zastupanja njihovih strukovnih interesa, pomaganja njihovog stručnog obrazovanja i razvoja naučne misli uopšte.

U proleće 1872. godine sastalo se u Beogradu, na inicijativu dr Vladana Đorđevića, 15 lekara i donelo odluku da se osnuje SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO. Predsednik Upravnog odbora bio je dr Aćim Medović, a sekretar dr Vladan Đorđević. Oni su okupili istaknute lekare u Srbiji i pokrenuli časopis „Srpski arhiv„.
Društvo lekara Banata, Bačke i Baranje (Srem je pripadao Hrvatskoj) zaživelo je, u okviru SLD. Na osnivačkoj skupštini novembra 1919. godine u Beogradu, predsedavao je dr Radivoj Simonović (Sombor) i određeno je da sedište bude u Novom Sadu. Prvi predsednik bio je dr Lazar Marković.

Sledeća Skupština Društva lekara iz Vojvodine održana je u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu) septembra 1921. godine gde je za predsednika izabran dr Jovan Nenadović. Članovi Skupštine doneli su odluku da se u Društvo mogu primiti kolege različitih nacionalnih manjina ako su se opredelili za državljanstvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
U „Srpskom arhivu“ objavljen je Pravilnik podružnica Srpskog lekarskog društva, koji je precizirao uslove za formiranje podružnica na teritoriji Narodne republike Srbije.
Osnivačka skupština Podružnice Srpskog lekarskog društva za Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu održana je 26. septembra 1946. godine, a uz prisustvo delegata iz cele Pokrajine. Za prvog predsednika izabran je dr Radivoj Kalenić, Upravnik Glavne pokrajinske bolnice. Izabrani su takođe: potpredsednik – dr Nestor Teodorović i sekretari: dr Mile Geretović i dr Ratko Zamurović.
3. aprila 1947. godine odlukom Ministarstva narodnog zdravlja i Povereništva za narodno zdravlje Pokrajine, Podružnica je dobila službene prostorije i otpočela sa radom.
Pored Zrenjanina, koji je formirao podružnicu još aprila 1946. godine osnovane su podružnice u Subotici, Senti, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Pančevu.
Na narednoj Skupštini, 21. septembra 1947. godine doneta je odluka o proširenju Upravnog odbora sa članovima: dr Bora Drndarski, dr Alojz Rebec, dr Nikola Vujić, dr Mara Ognjavnović i dr Aleksandar Popović.
Na toj Skupštini se pokreće inicijativa da se krene sa izdavanjem časopisa za Vojvodinu, a po ugledu na „Srpski arhiv“ koji je izdavalo Srpsko lekarsko društvo. Inicijator je bio dr Vladimir Jakovljević, šef I hirurškog odeljenja Glavne pokrajinske bolnice. Prvi broj časopisa „Medicinski pregled“ izašao je 1. juna 1948. godine.
Pored izdavačke delatnosti Upravni odbor je radio na okupljanju svojih članova putem stručnih sastanaka. Prva specijalistička sekcija osnovana je 1952. godine i to Sekcija za radiologiju i nuklearnu medicinu, zatim 1955. Ftiziološka sekcija, 1957. Pedijatrijska sekcija, 1961. Internistička sekcija, Ginekološko-akušerska sekcija, Hirurško-anesteziološka sekcija, Oftalmološka sekcija, Sekcija medicine rada, 1962. Stomatološka sekcija, Kancerološka sekcija, 1964. Gerijatrijska sekcija, 1965. Sekcija sportske medicine, 1966. Sekcija opšte medicine, Sekcija saobraćajne medicine i Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, i tako redom.
Srpsko lekarsko društvo (osnovano 1872. godine) u svom programu od osnivanja kao osnovni zadatak ima stručno usavršavanje lekara.Ta tradicija se prenosi i na Društvo lekara Vojvodine.
28. februara 1976. godine Pokrajinski odbor Srpskog lekarskog društva je prerastao u Društvo lekara SAP Vojvodine. Na Skupštini je usvojen I Statut u kome je naznačeno da je Društvo lekara Vojvodine sastavni deo Srpskog lekarskog društva. U tom periodu na teritoriji Vojvodine bilo je 15 podružnica i 19 specijalističkih sekcija.
Nakon osnivanja Medicinskog fakulteta u Novom Sdu 1960. godine, Društvo u celini dobija nove sadržaje rada.
Godine 1990. Društvo se registruje kao „Srpsko lekarsko društvo – Društvo lekara Vojvodine, a 2002. godine „Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva“ pod kojim nazivom i danas funkcioniše. Iako su se nazivi Društva menjali, stepen široke autonomije postoji do današnjih dana. Društvo funkcioniše na delegatskom principu, kako u odnosu na podružnice u Vojvodini (19), tako i u odnosu na Srpsko lekarsko društvo.
Cilj Društva je kontinuirano stručno usavršavanje svojih članova i primena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi.
Usavršavanje se odvija kroz stručne sastanke specijalističkih sekcija i podružnica gde predavači dobijaju uverenja o održanom predavanju, a slušaoci uverenje u prisustvovanju na sastanku.