Psihijatrijska sekcija


Predsednik sekcije

Doc. dr VESNA ZARIĆ VASIĆ

-KLINIČKI CENTAR VOJVODINE-
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Neuropsihijatrijska sekcija Društva lekara Vojvodine osnovana je 1979. Njen predsednik je bio prof. dr Nemanja Vurdelja, doajen vojvođanske neuropsihijatrije.Na skupštini Neuropsihijatrijske sekcije DLV, koja je održana 24.12.1981. došlo je do razdvajanja na dve sekcije:Sekciju za neurologiju i Psihijatrijsku sekciju.
Od 1982. psihijatrijska sekcija postoji samostalno. Prvi predsednik je prof.dr Stojan Vučković profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na kom je od 1963. osnovana Katedra za neuropsihijatriju sa medicinskom psihologijom.To je bilo vreme sa malim brojem psihijatrijski orjentisanih neuropsihijatra ali se težilo povezivanju što većeg broja lekara iz unutrašnjosti sa nastavnonaučnom bazom sa Klinike za psihijatriju Instituta za neurologiju,psihijatriju i mentalno zdravlje u Novom Sadu.Funkciju sekretara obavljala Dr Branislava Soldatović.
U cilju uključivanjau rad što većeg broja članova sekcija počinje sa održavanjem sastanaka i van Novog Sada u većim zdravstvenim centrima u Vojvodini.Tako je i sedište sekcije 1984. prešlo u Sombor.U tom periodu se pokrenulo informativno glasilo psihijatara Vojvodine, „Psihijatrijski bilten“,koje je podrazumevalo „periodičnu publikaciju u kojoj ćemo čitati o stručnim publikacijama,o novim knjigama, o stručnim sastancima koji su u pripremi ili su održani, o organizacionim promenamau našim ustanovama, o novim ljudima koji su došli u „psihijatrijski esnaf“, o problemima edukacije, istraživačkim temama i rezultatima“(prof.dr Stojan Vučković). Za predsednika je izabran prim.drStevan Čičovački a za sekretara mr sc. med. Dr Panta Lazić. Na izbornoj skupštini održanoj 06.02.1986. za predsednika je izabran dr sc. med. Pal Ungar a za sekretara Dr Ištvan Sič i sedište sekcije prelazi u Suboticu.Iste godine je u koorganizaciji Psihijatrijske sekcije održan 12. psihijatrijski simpozijum Podunavskih zemalja u Somboru.
Na izbornoj skupštini 22.01.1988. za predsednika je izabran Drsc.med. Milorad Ćurčić a za sekretara Dr Katalin Kiš Kovač.Aktivnost usmerena na organizaciju VII kongresa psihijatara Jugoslavije u Novom Sadu. Sledeći predsednik je Dr Ljiljana Ril i sekretar Dr Saša Mešterović.Od 1992. rukovodstvo sekcije se premešta u Vršac kada je predsednik bio prim.dr Milan Bešlin a funkciju sekretara obavljala Dr Ljiljana Mihajlovski.
Zahvaljujući velikom angaživanju u periodu od 2000.kada stupa na mesto predsednika sekcije prim. dr sc.med. Milorad Ćurčić i sekretar Dr Josip Dadasović intenzivira se broj sastanaka sekcije, uspostvljaju se i kontakti sa udruženjima psihijatra i van zemlje. Radi se na formiranju adresara psihijatra i drugih članova Psihijatrijske sekcije.Reizabrani 2004.
Nakon izborne skupštine02.09.2006. za predsednika je izabran mr sc. med. Dr Dušan Lujanov a za sekretara prim.dr sc.med. Milorad Ćurčić te se sedište sekcije premešta u Kikindu.
Na mesto novog predesnika na izbornoj skupštini 29.10.2008. izabrana je Dr Jovanka Petrović a za sekretara Dr Tomas Emil tako da je sedište bilo u Novom Kneževcu.
Nakon 30 godina postojanja Psihijatrijske sekcije, nakon izborne skupštine 09.06.2011. sedište se vraća u Novi Sad izborom prof.dr Mine Cvjetković Bošnjak za predsednika sekcije i sektara Dr Vladimira Kneževića .
Precedništvo sekcije je 05.12.2013.na vanrednoj Izbornoj skupštini, donelo odluku da funkciju predsednika preuzme Dr Tanja Neatnica a da funkciju sekretara obavlja Dr Vladimir Knežević, tako da se sedište sekcije premešta u Novi Bečej, po prvi put u ustanovu primarne zdravstvene zaštite.

Psihijatrijska sekcija DLV radi u skladu sa načelima i statutom SLD DLV:
• redovno održava stručne skupove u toku godine, sa učešćem domaćih i predavača iz inostranstva
• radi na stručnom i naučnom napredovanju i usavršavanju članova Psihijatrijske sekcije
• uspostavlja saradnju između psihijatara kliničkih, bolničkih, zdravstvenih i drugih ustanova u Vojvodini
• promoviše i afirmiše psihijatriju i lekare koji se njome bave
• prati novine u psihijatriji učestvovanjem na domaćim i međunarodnim konresima,simpozijumima

Predsednici Psihijatrijske sekcija SLD DLV

prof.dr Stojan Vučković 1982 – 1984.
prim.dr Stevan M.Čičovački 1984-1986.
Dr Pal Ungar 1986-1988.
Dr Milorad Ćurčić 1988 – 1990.
Dr Ljiljana Ril 1990 -1992.
prim. drMilan Bešlin 1992 -2000.
prim. dr Milorad Ćurčić 2000 -2006.
mrsc. med Dr Dušan Lujanov 2006 – 2008.
Dr Jovanka Petrović 2008 – 2011.
prof. dr Mina Cvjetković Bošnjak 2011 – 2013.
Dr Tanja Neatnica 2013 -2019.
Doc. dr VESNA ZARIĆ VASIĆ 2019-