Sekcija za bolesti zavisnosti – Aktuelno

20.10.2015 – Novi Sad

Obaveštavamo Vas da će kurs za lekare (opšte medicine i specijaliste, medicinske sestre –tehničare i farmaceute) „Koncept tretmana opijatskih zavisnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i klinička praksa Srbije“ akreditovan pod brojem  A-1-1674/15 i koji nosi 4 boda za slušaoce, održati u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Dr Sime Miloševića 6 u Novom Sad, dana 20.10.2015. godine sa sledećom dnevnim redom:

10.30-11
Okupljanje i pretest
11-11.30
Iskustva i uloga lekara primarne zdravstvene zaštite u tretmanu zavisnika, predavanje, Prof dr Nikola Vučković
11.30-12
Nacionalne smernice za supstitucionu terapiju opijatskih zavisnika, predavanje, Prof dr Mirjana Jovanović
12-12.30
Metadon u tretmanu opijatske zavisnosti, predavanje, Prof dr Aleksandra Dickov
12.30-13
Buprenorfin  u tretmanu opijatske zavisnosti, predavanje, Prim.dr Mira Kovačević
13-13.15
Pauza
13.15-13.45
Prednosti i nedostaci različitih modaliteta supstitucione terapije, predavanje, Dr Aleksandar Vujošević
13.45-14.15
Sedativi-upotreba i zloupotreba u tretmanu zavisnika, predavanje, Dr Verica Arsenijević
14.15-15
Diskusija i posttest
15-15.45
Ručak

Prijavljivanje na kurs na telefon: 021/528-767 ili na mail: kmedlvns@gmail.com

Veliki pozdrav,
prof. dr Aleksandra Dickov