Sekcija za socijalnu medicinu – Aktuelno

20.11.2019 – Novi Sad

Pozivamo Vas da prisustvujete Sekciji socijalne medicine koja će se održati 20.11.2019. godine (sreda), sa početkom u 10 časova, u prostorijama DLV SLD Novi Sad, Vase Stajića 9, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I STRUČNI DEO:

1. “Značaj zdravstvene pismenosti u zdravim izborima populacije” (Akreditovano kao stručni sastanak 1. kategorije odlukom: 153-02-01685/2019-01, od 19.08.2019. godine. Akreditacioni broj: A-1-1795/19)

II GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2019. godinu
2. Plan rada za 2020. godinu
3. Predlozi za dodelu godišnjih nagrada i priznanja članovima Sekcije za socijalnu medicinu
4. Informacija o 4. kongresu socijalne medicine 2020. godine
5. Razno

Sa poštovanjem,
Predsednica Sekcije za socijalnu medicinu
Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović