Stomatološka sekcija – Aktuelno

25-26.5.2019 – Novi Sad

JUBILARNI 10. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

Novi Sad, 25 i 26 maj 2019. godine
Novi Sad, Narodnog Fronta 12 – zgrada NIS-a
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine

Akreditacija: V-1247/18-II
Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE
Organizator: STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV SLD-a.

Broj bodova:
15 – bodova za predavače po pozivu,
13 – bodova za usmene prezentacije,
11 – bodova za poster prezentacije,
10 – bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija.
Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), usmenu i poster prezentaciju, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zborniku radova Desetog međunarodnog kongresa sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za usmene i poster prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 10.03.2019., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:

Za 10. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Vase Stajića 9

E-mail: dlv@neobee.net
dlv@sbb.rs
ussiedi@ussiedi.com
zoran.marjanovic@ussiedi.com

ZA AUTORE: Obrazac prijave za prezentacije se može preuzeti OVDE

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 20.04.2019. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
do 15.04.2019. god. ………………………………2.500,00 RSD
od 16.04.2019. do 03.05.2019. god. ……….3.000,00 RSD
posle 03.05.2019. god. …………………………3.500,00 RSD

Popusti:
– Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacija su gratis)
– Za studente, stažere i nezaposlene, prisustva predavanjima su besplatna

Uplata se vrši na račun kod Erste bank a.d., broj: 340-11014009-80 za 10. Kongres stomatologa Vojvodine, primalac “Evropa turs” (Za Stomatološku sekciju DLV SLD), Železnička 48, 21000 Novi Sad, a poziv na broj je: BROJ LICENCE. Kopija uplatnice se dostavlja na email adresu: dlv@neobee.net i dlv@sbb.rs, a originalom se preuzima identifikaciona kartica i materijal na sam dan održavanja Kongresa.

PRIMER UPLATNICE – OVDE

Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.dlv.org.rs
Tel 1: 063/421 300; Tel 2: 021/421 896

Predsednik Organizacionog Odbora
Dr Zoran Marjanović